برچسب: پیتر نیکیتنکو

نشست صمیمانه استاد ابراهیم صنوبر پدرصلح ایران با پیتر نیکیتنکو رایزن فرهنگی سفارت روسیه

نشست صمیمانه استاد ابراهیم صنوبر پدرصلح ایران با پیتر نیکیتنکو رایزن فرهنگی سفارت روسیه

نشست صمیمانه استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران با پیتر نیکیتنکو رایزن فرهنگی سفارت روسیه به گزارش پایگاه خبری نداخبر : در این نشست ابراهیم صنوبر مدیرعامل موسسه بین المللی ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر