برچسب: میخائیل کوزنتسوف

Совместный круглый стол министерств нефти и энергетики Ирана и России прошел 11 октября в конференц-зале башни Милад в Тегеране.

Совместный круглый стол министерств нефти и энергетики Ирана и России прошел 11 октября в конференц-зале башни Милад в Тегеране.

Одним из важных людей этой встречи был доктор Кефаяти, уважаемый директор технологического парка Министерства нефти и заместитель министра Исламской Республики Иран, приглашенный со стороны представителем внешней политики Российской Федерации в ...

همایش تجاری تهران با چشم اندازه گسترش انرژی بین ایران و روسیه

همایش تجاری تهران با چشم اندازه گسترش انرژی بین ایران و روسیه

همایش تجاری تهران با حمایت وزارت خانه های ویژه روسیه و ایران, سازمان توسعه تجارت, اتحادیه صنعتگران و بازرگانان روسیه, مرکز تجاری توسعه اقتصادی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع, اتحادیه ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر