برچسب: فولاد خام

شركت فولاد مباركه پیشگام در استقرار نظام ایمنی فرایند

شركت فولاد مباركه پیشگام در استقرار نظام ایمنی فرایند

واحد بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه ضمن پیروی از حوزه‌های تمرکز فولادسازان جهان و همچنین الگوبرداری از برترین فولادسازان دنیا، با شرکت در سمینارها و کنگره‌های آموزشی انجمن ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر