برچسب: شهید علی لندی

اعطای نشان صلح در حوزه ایثار موسسه بین المللی سفیران صلح حضور نوجوان فداکار شهید علی لندی

اعطای نشان صلح در حوزه ایثار موسسه بین المللی سفیران صلح حضور نوجوان فداکار شهید علی لندی

اعطای نشان صلح در حوزه ایثار موسسه بین المللی سفیران صلح حضور نوجوان فداکار شهید علی لندی به گزارش نداخبر  ، پیرو برگزاری مسابقه دوستانه روز یکشنبه یازدهم مهرماه یک ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر