برچسب: شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام نقش مهمی را در ارتباط دهی ارائه زیرساخت وحمایت از دانش و فناوری هوشمند دارد

شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام نقش مهمی را در ارتباط دهی ارائه زیرساخت وحمایت از دانش و فناوری هوشمند دارد

ضرورت توسعه همکاری های مشترک بین شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام به گزارش پایگاه خبری نداخبر : رییس روابط عمومی دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام اظهار کرد: شبکه دانشگاه‌های مجازی ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر