برچسب: دکتر فرشاد دهقانی

دبیر شورای راهبردی کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد مرکزی و مردمی دکتر ابراهیم رئیسی منصوب شد

دبیر شورای راهبردی کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد مرکزی و مردمی دکتر ابراهیم رئیسی منصوب شد

با حکم علی نیکزاد، دکتر فرشاد دهقانی به سمت دبیر شورای راهبردی کمیته دارو و تجهیزات پزشکی ستاد مرکزی و مردمی، دولت مردمی ایران قوی 1400 دکتر ابراهیم رئیسی منصوب ...

پست های پیشنهادی

انتخاب سردبیر